PORTFOLIO: phyto- + -graphy                                                                                                     STATEMENT